Vi läser ofta i media om domar och vi har lika ofta ställt oss denna fråga:
"Hur betalas skadestånd då den som dömts uppenbart inte kan betala."


Om gärningspersonen inte kan betala ett skadestånd kan brottsoffret vända sig till Brottsoffermyndigheten och ansöka om s.k. brottsskadeersättning.
Brottsoffret ska dock dessförinnan har ansökt om ersättning från sin eventuella hemförsäkring. I hemförsäkringen finns ett överfallsskydd.
Från detta kan ersättning utgå om man, i vart fall utsatts för misshandel och grova sexualbrott. De flesta försäkringsbolag har schabloner som de går
efter då de betalar ut ersättning.
Brottsoffermyndigheten betalar ut ersättning enligt skadeståndsrättslig praxis och räknar av eventuell försäkringsersättning.
Här är ett exempel. En man blir knivskuren i armen och blir i en tingsrätt tillerkänd 16 000 kr i skadestånd, 1 000 kr för sveda och värk och 15 000 kr
för kränkning. Gärningspersonen kan inte betala skadeståndet. Brottsoffret får en schabloniserad överfallsersättning via sin hemförsäkring med 12 000 kr
minus självrisk, dvs. 10 500 kr. Brottsoffret ansöker därefter hos Brottsoffermyndigheten om ytterligare ersättning. Vi beslutar att brottsoffret ska få
ersättning enligt domen, dvs 16 000 kr.
Vi drar av 10 500 kr från ersättningen samt ett grundavdrag på 1 500 kr (som motsvarar försäkringsbolagens självrisk). Kvar att utbetala blir 4 000 kr.

Brottsoffermyndigheten betalar däremot i ytterst begränsad omfattning ut ersättning till följd av sak- och förmögenhetsskador, t.ex. bedrägeri.

Här lite statistik:

Skadestånd
Cirka 35 000 utdömda brottsskadestånd per år varav ca 25 % betalas

Försäkringsersättning
8500-9000 anmälda skador per år
120 - 140 miljoner utbetald ersättning per år

Brottsskadeersättning
Cirka 10 000 ärenden per år
90 - 110 miljoner utbetald brottsskadeersättning per år

Ytterligare information kan du finna på myndighetens webbplats www.brottsoffermyndigheten.se

2015-02-08
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Åklagarmyndigheten om Livstidsstraff


Ett fängelsestraff som inte är tidsbestämt och som döms ut vid särskilt allvarliga brott. I praktiken används det enbart vid mord.
Den som avtjänat minst 10 år av livstidsstraffet kan ansöka om att få det omvandlat till ett tidsbestämt straff.
Ett livstidsstraff omvandlat till tidsbestämt straff får aldrig understiga 18 år.